DOKUMENTY

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku lub prawomocne postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności, działu spadku, stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących, sprzedających, darczyńców, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny (jeśli małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską wypis aktu notarialnego dokumentującego tą umowę), numer dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tego dokumentu, PESEL, adres zameldowania),
 • w przypadku firm – pełne oznaczenie firmy wraz z formą prawną prowadzenia działalności, REGON, NIP,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika wypis aktu notarialnego dokumentującego pełnomocnictwo,
 • w przypadku darowizny akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo,
 • wartość rynkowa działki (cena),
 • warunki i data wydania działki,
 • numer rachunku bankowego sprzedających,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku zamiaru odłączenia działki z istniejącej księgi wieczystej wypisy z rejestru gruntów na wszystkie działki objęte księgą wieczystą wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działki odłączanej,
 • w przypadku podziału ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, jeśli została wydana oraz mapa sytuacyjna do celów prawnych lub wyrysy z mapy ewidencyjnej dla nowoutworzonych działek i wykaz zmian danych ewidencyjnych.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności, dziale spadku, stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących, sprzedających, darczyńców, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny (jeśli małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską wypis aktu notarialnego dokumentującego tą umowę), numer dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tego dokumentu, PESEL, adres zameldowania),
 • w przypadku firm – pełne oznaczenie firmy wraz z formą prawną prowadzenia działalności, REGON, NIP,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika wypis aktu notarialnego dokumentującego pełnomocnictwo,
 • w przypadku darowizny akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer rachunku bankowego sprzedających,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o zniesieniu współwłasności, dziale spadku stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • dane osobowe kupujących, sprzedających, darczyńców, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny (jeśli małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską wypis aktu notarialnego dokumentującego tą umowę), numer dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tego dokumentu, PESEL, adres zameldowania),
 • w przypadku firm – pełne oznaczenie firmy wraz z formą prawną prowadzenia działalności, REGON, NIP,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika wypis aktu notarialnego dokumentującego pełnomocnictwo,
 • w przypadku darowizny akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo,
 • wartość rynkowa lokalu (cena),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer rachunku bankowego sprzedających,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tego dokumentu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia, miejsce urodzenia - kraj),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tego dokumentu, PESEL, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tego dokumentu, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości, najlepiej - numer księgi wieczystej.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • numer PESEL zmarłego zamieszczony w dokumencie wydanym przez Urząd Miasta/Gminy.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tego dokumentu, PESEL, adres zameldowania).

8. PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku (jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu). W przypadku nabycia w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych przed 1 stycznia 2007 roku zaświadczenie z urzędu skarbowego nie jest wymagane; w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia zaświadczenie z urzędu skarbowego, , wymagane jest zawsze.

Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.